Pressekontakt
Mag. Franziska Oppitz
Öffentlichkeitsarbeit | Redaktion SONNE
f.oppitz@kinderkrebshilfe.at
Tel: 01 / 402 88 99 - 16